INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GASZOWICACH

         W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej w skrócie RODOoraz  ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.) informujemy, iż:

I. Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach reprezentowany przez Kierownika, z siedzibą przy ulicy  Rydułtowskiej 1, 44 - 293 Gaszowice.

tel. (32) 43 99 600

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres WWW: ops.gaszowice.pl

II. Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Flasz Artura, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

III. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w związku z realizacją odpowiednich świadczeń na rzecz mieszkańców Gminy Gaszowice oraz w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, powierzonych określonymi przepisami prawa i pełnomocnictwami, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, uchwały nr XI/46/90 Gminnej Rady Narodowej w Gaszowicach z dnia 28 lutego 1990 r. oraz uchwały nr Nr OG-BR.0007.33.190.2017 Rady Gminy Gaszowice z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gaszowicach.

                                                

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA WYNIKAJĄCA Z RODO:

 • Realizacja przysługujących Administratorowi uprawnień, bądź spełnienie przez Administratora obowiązków określonych przepisami prawa.
 • Wypełnienia obowiązków i wykonywanie szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.
 • Wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora.
 • Ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.
 • Wykonanie umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.
 • Wyrażona przez Panią/ Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

 IV. Odbiorcy danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt III odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem, przetwarzają dane osobowe na jego polecenie.

V. Okres przechowywania danych osobowych.

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym
  do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
 • Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

 VI. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych

Na zasadach i w granicach określonych przepisami prawa, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych, a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

VII. Prawo do wycofania zgody.

Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

 VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy.

 • W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
 • W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych,
  nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
 • W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Dane osobowe Pani/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.