Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach poszukuje rodzin zainteresowanych współpracą na rzecz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła wiele rozwiązań dotyczących pomocy rodzinie. Jedną z form pomocy dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze są rodziny wspierające, które we współpracy z asystentem rodziny pomagają konkretnej rodzinie w :

- opiece i wychowaniu dzieci

- prowadzeniu gospodarstwa domowego

- kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach dysfunkcyjnych. Formy pomocy uzależnione są od potrzeb rodziny, mogą dotyczyć m.in.: wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, organizacji czasu rodziny, pomocy w nauce, zarządzania budżetem oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.

Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. 29-31 w/w ustawy.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia rodziny (np. dziadkowie, sąsiedzi, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Z rodziną wspierającą wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej zawiera umowę, po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Rodzina wspierająca nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji, może otrzymać jedynie zwrot niektórych kosztów związanych z udzieleniem wsparcia. Zasady zwrotu kosztów określa umowa zawierana przez Wójta z rodziną wspierającą.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaszowicach ul. Rydułtowska 1 tel. 324399600.

           

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Marzena Mandrysz

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________