Świadczenia pieniężne


1. Zasiłek stały
Zasiłek stały przysługuje na podstawie art. 37 ustawy o Pomocy Społecznej:
• pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
• pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
Zasiłek stały ustala się w wysokości:
• w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł miesięcznie,
• w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.
• Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.


2. Zasiłek okresowy
Przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o Pomocy Społecznej w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:
• osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
• rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.
Zasiłek okresowy ustala się:
• w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie,
• w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi:
• w przypadku osoby samotnie gospodarującej nie może być niższa niż 50 % różnicy między kryterium dochodowym samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
• w przypadku rodziny nie może być niższa niż 50 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.
Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.
Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.


3. Zasiłek celowy
Przyznawany na podstawie art. 39 ustawy o Pomocy Społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
Osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.
• Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego
Przysługuje na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy o Pomocy Społecznej i może być przyznany osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.
• Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną
Przysługuje na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy o Pomocy Społecznej i może być przyznany osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.
• Specjalny zasiłek celowy
Przysługuje na podstawie art. 41 ustawy o Pomocy Społecznej i może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe - w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.
• Zasiłek celowy na zasadach zwrotu
Świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku.

Świadczenia niepieniężne

• Schronienie - udzielenie schronienia następuje poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach dających schronienie.

• Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze - przysługują osobom samotnym, które ze wzglęgu na wiek, choroby lub inne przyczyny wymagają pomocy innych osób. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności.
• Niezbędne ubranie przysługuje osobom tego pozbawionym odpowiednio do ich indywidualnych właściwości i pory roku.
• Sprawienie pogrzebu przez gminę Gaszowice przysługuje osobom zmarłym zamieszkałym lub przebywającym na terenie gminy w stosunku do których nie ustalono osób zobowiązanych do sprawienia pogrzebu lub gdy osoby zobowiązane nie mają takich możliwości. Sprawienie pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.
• Poradnictwo i pomoc instytucjonalna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach oferuje osobom i rodzinom pomoc w formie pracy socjalnej. Pracownicy socjalni udzielają również pomocy w załatwianiu spraw urzędowych oraz w utrzymaniu prawidłowych kontaktów z otoczeniem według przyjętych zasad i norm w społeczeństwie lokalnym.
Pomoc w postaci pracy socjalnej oraz poradnictwa specjalistycznego udzielana jest osobom i rodzinom niezależnie od kryterium dochodowego.
• składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne - po spełnieniu wymaganych kryteriów określonych w Ustawie o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004r.
• Posiłek – przysługuje:
- dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym (uczęszczającym do Przedszkola, Szkoły Podstawowej, Gimnazjum)
- osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach o których mowa w art. 7 ustawy o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004r.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom wyżej wymienionych jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w Ustawie o Pomocy Społecznej.