Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz. 1769 z późn. zm.)

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie one pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Zadaniem pomocy społecznej jest podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej zobowiązane są do współdziałania z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jejkowicach (z pracownikiem socjalnym) w celu załatwienia niezbędnych formalności do przyznania pomocy, rozeznaniu aktualnej sytuacji bytowej, materialnej i rodzinnej oraz w przypadku wystąpienia i chęci rozwiązywania swojej trudnej sytuacji życiowej, problemów opiekuńczo – wychowawczych.

Uzyskanie pomocy jest możliwe po spełnieniu następujących wymagań:
•  przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaszowicach
• przedłożeniu niezbędnych dokumentów oraz oświadczeń (do pobrania w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej)
• spełnianiu kryterium dochodowego zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004r.
• stwierdzeniu przez pracownika socjalnego braku występowania dysproporcji pomiędzy wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby bądź rodziny.

Decyzja przyznająca Pomoc osobie lub rodzinie w formie pieniężnej lub niepieniężnej wydawana jest w postaci pisemnej po złożeniu wymaganych dokumentów.


Osoby  uprawnione


Prawo do świadczeń z pomocy społecznej mają osoby i rodziny, które spełniają kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej – 634,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej, - 514,00 zł na osobę w rodzinie przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych niżej:
•    Ubóstwa;
•    Sieroctwa;
•    Bezdomności;
•    Bezrobocia;
•    Niepełnosprawności;
•    Długotrwałej lub ciężkiej choroby;
•    Przemocy w rodzinie;
•    Potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
•    Potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
•    Bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
•    Trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
•    Trudności w przystosowaniu dożycia po zwolnieniu z zakładu karnego;
•    Alkoholizmu lub narkomanii;
•    Zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
•    Klęski żywiołowej lub ekologicznej.