Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach został utworzony na  mocy uchwały nr XI/46/90 Rady Gminy z dnia 28 luty 1990 r.


Ośrodek jest gminną jednostką organizacyjną, działającą w formie jednostki budżetowej. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren gminy Gaszowice. Pracą Ośrodka kieruje Kierownik Ośrodka.

Szczegółowy zakres działania Ośrodka określa Statut ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3862


Podstawowym celem Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Ośrodek w swoim działaniu realizuje zadania własne gminy i zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej.