Dodatek mieszkaniowy

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.),
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. Nr 156 poz.1817 z późn. zm).

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Dodatek jest wypłacany do 10 dnia każdego miesiąca z góry – zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. Jedynie właściciele domów jednorodzinnych mogą uzyskać dodatek mieszkaniowy do rąk własnych.

W przypadkach występowania rażącej dysproporcji między dochodami wnioskodawcy a wydatkami związanymi z zajmowaniem lokalu mieszkalnego przeprowadzany jest wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy w celu ustalenia jego sytuacji materialno-bytowej.

Warunki przyznania dodatku mieszkaniowego:
1. Tytuł prawny– dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom posiadającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu oraz osobom bez tytułu prawnego, jeśli oczekują na lokal socjalny lub zamienny
2. Dochód – dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeśli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza:
- 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i wynosi 1 540,79 zł na osobę
- 125% w gospodarstwie wieloosobowym (dwu- i więcej) i wynosi 1 100,56 zł na osobę
3. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie może przekraczać:
1/ dla 1 osoby 35,00 m2 + 30% = 45,50 m2
2/ dla 2 osób 40,00 m2 + 30% = 52,00 m2
3/ dla 3 osób 45,00 m2 + 30% = 58,50 m2
4/ dla 4 osób 55,00 m2 + 30% = 71,50 m2
5/ dla 5 osób 65,00 m2 + 30% = 84,50 m2
6/ dla 6 osób 70,00 m2 + 30% = 91,00 m2
Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 30% lub 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej nie przekracza 60%.
Wysokość dodatku mieszkaniowego uzależniona jest od czynników:
- powierzchni użytkowej lokalu;
- wydatków na mieszkanie;
- wyposażenia lokalu w urządzenia techniczne;
- ilości osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe;
- dochodów gospodarstwa domowego.

Dokumenty konieczne do złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego:
a) wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
b) deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego,
c) dokument potwierdzający wysokość dochodów osiągniętych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku,
d) dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu lub prawo do lokalu socjalnego lub zamiennego,
e) dokument potwierdzający wysokość opłat mieszkaniowych (aneks czynszowy za bieżący miesiąc) lub wyszczególnienie rodzaju i wysokości wydatków we wniosku przez zarządcę budynku.
d) zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę potwierdzające powierzchnię użytkową w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu oraz rachunki dotyczące opłat za energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych za ostatni miesiąc w przypadku właścicieli domów jednorodzinnych

Do wydatków związanych z utrzymaniem lokalu nie są zaliczane wydatki poniesione z tytułu:
a) ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
b) opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego na cele bytowe.
Do dochodu nie wlicza się :
- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
- dodatków dla sierot zupełnych,
- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
- dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
- pomocy w zakresie dożywiania,
- zasiłków pielęgnacyjnych,
- zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
- jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej
- przyznanych wcześniej dodatków mieszkaniowych
- zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie emerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.

Wstrzymanie dodatku mieszkaniowego następuje w przypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny. Wypłata dodatku mieszkaniowego zostaje wówczas wstrzymana w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej wypłatę świadczenia, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. Osoba, w stosunku do której z powodu nieuregulowania należności za zajmowany lokal mieszkalny wygasła decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, może wystąpić ponownie o jego przyznanie po uregulowaniu zaległości powstałych w okresie obowiązywania tej decyzji.

Nie przyznaje się dodatku mieszkaniowego, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2 % najniższej emerytury. Jeżeli w wyniku wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez upoważnioną osobę stwierdzone zostanie wystąpienie rażącej dysproporcji pomiędzy niskimi dochodami wskazanymi w złożonej deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe lub stwierdzone zostanie, że faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji wówczas wydawana jest decyzja odmowna. Podstawę do wydania decyzji negatywnej stanowi również odmowa przekazania przez wnioskodawcę i innych członków gospodarstwa domowego osobie upoważnionej przeprowadzającej wywiad środowiskowy, oświadczenia o stanie majątkowym, zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych ruchomości i nieruchomości oraz zasobów pieniężnych.

Dodatkowe informacje:
1. Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy zamieszkuje w lokalu mieszkalnym nie wchodzącym w skład mieszkaniowy zasobu gminy, wydatki na mieszkanie dla celów naliczenia dodatku mieszkaniowego pomniejszane są do poziomu komunalnego i wówczas po przeliczeniu stanowią podstawę obliczenia dodatku mieszkaniowego.
2. Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody lub gazu przewodowego – osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego.


Dodatek energetyczny

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 lipca  2013 o zmianie ustawy –Prawo energetyczne oraz niektórych ustaw (Dz.U. Nr z 2013  poz. 984 z późn. zm.),
• Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2016 do dnia 30 kwietnia 2017 (Monitor Polski poz, 411)
Od 1 maja 2016 roku osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają prawo do nowego świadczenia - dodatku energetycznego.
Przyznanie dodatku następuje na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej 1. Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Komu przysługuje dodatek
• odbiorca wrażliwy energii elektrycznej - osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej;

• odbiorca wrażliwy paliw gazowych - osobę, której przyznano ryczałt na zakup opału w rozumieniu art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży paliw gazowych zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania paliw gazowych

Wysokość Dodatku energetycznego

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 22 kwiecień 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz.411) wysokość dodatku energetycznego od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. dla  gospodarstwa domowego:
1. prowadzonego przez osobę samotną wynosi: 11,29 zł/miesiąc;
2. składającego się z 2 do 4 osób – 15,68 zł/miesiąc;
3. składającego się z co najmniej 5 osób – 18,81 zł/miesiąc.