OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA PARTNERÓW PROJEKTU "WIELE MOŻLIWOSCI JEDNEJ SPOŁECZNOŚCI"

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach ogłasza nabór na partnerów projektu pod nazwą „Wiele możliwości jednej społeczności” w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne działania 9.1 Aktywna Integracja 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs. (numer konkursu – RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19).  Termin składania ofert przypada na 4.12.2019 r.

Szczegóły w zakładce zamówienia publiczne.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________