INFORMACJA

Od 1 stycznia 2019 r. z Karty Dużej Rodziny mogą korzystać rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci, niezależnie od tego, ile dzieci mają lat.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych  zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

  • w wieku do 18 roku życia,
  • w wieku do 25 roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Mieszkańcy Gminy Gaszowice wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny mogą składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaszowicach ul. Rydułtowska 1 pok. nr 6.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________